Aquest grup està format per: Eva Mª Pascual, Joan Josep Sellés, Marta Vera, Diego Díaz, Ángela Marín i Vicent Joan Soler.

1. Totes les cèl·lules tenen el mateix ADN. ¿Com és possible?¿Com ha passat l'ADN dels nostres pares a nosaltres?

Totes les cèl·lules provenen del mateix lloc, és a dir, del cigot, i en tenen un nucli idèntic, per la qual cosa tenen el mateix ADN. Aquest consta de dos cadenes unides, aleshores una ve del pare i l'altra de la mare per mitjà d'un procés de transcripció; es fa una mol·lècula idèntica a l'ADN anomenada RNA.2. ¿Com és l'ADN?¿Què fa que un ADN siga diferent de l'altre?
L'ADN està format per dos cadenes (una de la mare i l'altra del pare)constituïdes per elements que representem com a lletres i segons l'ordre tindrem unes característiques o altres, la qual cosa fa que els ADN siguen diferents.3. ¿Què és l'ADN?¿Quina és la seua funció i quins èssers vius el tenen?
L'ADN és un conjunt d'àcids que fa el desenvolupament i el funcionament de tots els èssers vius coneguts. La funció de la mol·lècula de l'ADN és emmagatzemar informació a llarg termini.4. Explica en què va consistir el projecte "genoma humà". Dóna raons sobre la importància d'aquest projecte?
El projecte "genoma humà" consisteix en investigar les funcions d'aquest, desvelant així que no és inservible, al contrari, resulta que importa molt. Dóna algunes raons com la investigació d'enfermetats humanes.5. Durant molt de temps s'ha cregut que hi havia una relació directa entre un gen i una proteïna, però es sap que l'èsser humà té uns 25.000 gens i 100.000 proteînes. ¿Com pot explicar-se això?(Projecte encode)
En el Projecte Encode es demostra que gens i proteïnes tenen una relació directa entre si, però un gen codifica més d'una proteïna normalment. Per tant, si l'èsser humà té uns 25.000 gens i 100.000 proteïnes, es verifica dita teoria.6. Explica què són les cèl·lules mare i els tipus que hi han.
Les cèl·lules mare són aquelles que tenen capacitat de formar un èsser humà i procedixen de l'óvul fecundat.


7. Per què és millor utilitzar cèl·lules mare del cordó umbilical que d'individus adults?
Perquè d’aquesta manera els pares li donen la possibilitat als seus fills d’utilitzar les cèl·lules mare al seu fill en cas d’infermetat greu. Tenen potencial per a transformar diferents tipus de força, encara que poden provocar problemes. A més, poden ser utilitzades per altres persones.8. Actualment s'estan realitzant investigacions amb "cèl·lules pluripotents induïdes". Explica què són i quina podria ser la seva utilitat. Quina diferència hi ha entre aquestes cèl·lules i les cèl·lules mare embrionàries?
Unes venen de les cèl·lules mare i les altres venen de la pell. Experimenten amb les de la pell perquè açò no comporta a un dilema moral. Aquestes cèl·lules serveixen per a curar alguna infermetat.9. Dóna la teva opinió i comenta amb quin tipus de cèl·lules mare (les IPS o les embrionàries) penses que és millor investigar i per què.
Es millor investigar amb les iPS ja que aquestes porta a cap reflexió ètica.10. Què és l'enginyeria genètica? Explica breument les etapes a seguir per realitzar enginyeria genètica
Tot organisme, encara el més simple, conté una enorme quantitat d'informació que es troba emmagatzemada en una macromolécula que es troba en totes les cèl·lules. Aquest ADN està dividit en ?unitats d'informació? (la quantitat varia d'acord amb l'espècie) cridades gens. Cada gen conté la informació necessària perquè la cèl·lula sintetitzi una proteïna. Així, el genoma (el conjunt de gens) va a ser el responsable de les característiques de l'individu. Els gens controlen tots els aspectes de la vida de cada organisme, incloent metabolisme, forma, desenvolupament i reproducció. Per exemple, la síntesi una proteïna X farà que en l'individu es manifesti el tret ?pèl fosc?, mentre que la proteïna I determinarà el tret ?pèl clar?.Veiem llavors que la d'un determinat organisme no pot ser idèntica a la d'un altre, encara que es tracti de la mateixa espècie. No obstant això, ha de ser similar en trets generals perquè pugui realitzar-se la reproducció. Tots els individus d'una espècie tenen els mateixos gens (per a les mateixes funcions), encara que la seva informació sigui diferent. Altra particularitat d'aquesta molècula és la seva universalitat: tots els éssers vius tenen ADN d'igual naturalesa química (àcid nucleic). Tenint en compte això sorgeixen algunes incògnites: Són compatibles les càrregues genètiques d'espècies distintes? Pugues el gen d'una espècie funcionar i manifestar-se en una altra completament distinta? Es pot aïllar i manipular el ADN? La resposta a totes aquestes preguntes es resumeix en dues paraules: Enginyeria Genètica.

Podem distingir 4 etapes bàsiques:
1.Cort específic de fragments de ADN: per a això s'usen unes tisores enzimáticas o enzims de restricció, que tenen la capacitat de reconèixer una seqüència determinada de nucleòtids i l'extreuen de la resta de la cadena. Aquesta seqüència, pot tornar a col·locar-se amb l'ajuda d'altra classe d'enzims, les ligasas. Anàlogament, l'enzim de restricció es converteix en una tijera de ADN, i la ligasa en el cola. Per tant, és possible llevar un gen de la cadena principal i en el seu lloc col·locar altre.
2.Còpia d'aquests fragments de ADN mitjançant tècniques in vitro (Tècnica PCR), el que proporciona una gran quantitat de material idèntic amb el qual treballar. Inserció d'aquests fragments de ADN en vectors de clonat, que són els agents transportadores capaços d'introduir-los en la cèl·lula hospedadora. Se solen utilitzar com vectors: Els plásmidos: petites porcions de ADN que tenen els bacteris, independents del seu cromosoma principal i els virus: que introduïxen el seu ADN en les cèl·lules.
3.Introducció del vector, amb la molècula de ADN que volem recombinar, en l'organisme hoste. 4.Detecció i selecció de les cèl·lules en les quals la introducció ha estat correcta i obtenció de clons d'aquestes cèl·lules recombinants o transgèniques Normalment es denomina organismes transgènics als animals i vegetals (organismes eucariotes) als quals s'ha modificat la seva informació genètica mitjançant enginyeria genètica. ALS procariotas (bacteris) se'ls sol denominar organismes genèticament modificats (OGM)11. Cita totes les possibles aplicacions de l'enginyeria genètica que se't passi i comenta amb més detall 4 d'elles.12. Quins requisits ha de tenir una malaltia per poder utilitzar una teràpia gènica?13. Quin tipus de cèl·lules es poden utilitzar per fer teràpia gènica?14. Quines diferències hi ha entre un aliment transgènic i un de convencional?
Que un aliment transgènic està modificat mitjançant la genètic i el aliment convencional no.15. Comenta els riscos i beneficis que sembla poden tenir els cultius i aliments transgènics. Després de formar-te una unió al respecte ¿menjaries un aliment transgènic? Dóna les raons.16. Si podem realitzar enginyeria genètica ¿podrem tenir fills a la carta?17. Encara que no és exactament "enginyeria genètica", una manera de seleccionar "fills" seria: